Usluge

I. Uzorkovanje uzoraka

ᴥ Uzorkovanje hrane

ᴥ Uzorkovanje hrane za životinje

ᴥ Uzorkovanje vode za piće

ᴥ Uzorkovanje briseva za kontrolu higijenskog stanja

ᴥ Uzorkovanje briseva preko nazuvaka

ᴥ Uzorkovanje briseva pomoću sunđera

ᴥ Uzorkovanje uzoraka pčela i pčelinjeg legla

ᴥ Uzorkovanje mleka za pregled na mastitis

ᴥ Uzorkovanje krvi kopitara i velikih papkara

ᴥ Uzorkovanje krvi malih papkara

ᴥ Uzorkovanje krvi živine

ᴥ Uzorkovanje kože

ᴥ Uzorkovanje sadržaja digestivnog i urinarnog trakta

ᴥ Uzorkovanje fecesa

ᴥ Uzorkovanje jaja

ᴥ Uzorkovanje za patomorfološki pregled

ᴥ Davanje stručnog mišljenja o usaglašenosti

rezultrata sa propisima - hrana

II. Sekcije leševa i patoanatomski pregledi

ᴥ Sekcija leša - pile do 3 dana starosti

ᴥ Sekcija leša - živina, pernata divljač i divlje ptice

ᴥ Sekcija leša - male životinje, psi i mačke

ᴥ Sekcija leša - svinje, ovce i koze

ᴥ Sekcija leša - podmladak velikih životinja

ᴥ Sekcija leša - velike životinje

ᴥ Sekcija leša - lisice i druga divljač

ᴥ Sekcija leša - laboratorijske životinje

ᴥ Sekcija leša - fetusi

ᴥ Sekcija leša - ribe

ᴥ Dekapitacija glave životinje

ᴥ Otvaranje lobanje kod besnila sa vađenjem mozga

ᴥ Pato-anatomski pregled - živine, pernate divljači i divljih ptica

ᴥ Pato-anatomski pregled - riba

ᴥ Pato-anatomski pregled - male životinje

ᴥ Patoanatomski pregled - Velike životinje

ᴥ Pato-histološki preparat

III. Bakteriološki pregledi

ᴥ Kompletno aerobno ispitivanje materjala

ᴥ Kompletno anaerobno ispitivanje materjala

ᴥ Identifikacija i tipizacija bakterija - klasična

ᴥ Identifikacija i tipizacija bakterija - aglutinacija

ᴥ Identifikacija i tipizacija bakterija - API - A

ᴥ Identifikacija i tipizacija bakterija - API - E

ᴥ Antibiogram - za aerobe

ᴥ Antibiogram - za amaerobe

ᴥ Bakteriološki pregled mleka na mastite (ZPV)

ᴥ Bakteriološki pregled - brisevi

ᴥ Bakteriološki pregled - pčele

ᴥ Izolacija gljivica i plesni

ᴥ Determinacija gljivica i plesni

ᴥ Bakteriološki pregled na antraks

ᴥ Bakteriološki pregled fecesa i jaja

ᴥ Bakteriološki pregled embrioniranih jaja na salmonelu

IV. Parazitološki pregledi

ᴥ Koprološki pregled - nativan

ᴥ Određivanje jačine inverzije

(kvanti, metodom sedimentacije i flotacije)

ᴥ Pregled krvnih razmaza

ᴥ Pregled kutanih isečaka na ektoparazite

ᴥ Pregled na trihinelozu metodom kompresije

ᴥ Pregled na trihinelozu metodom digestije

ᴥ Pregled pčela na varozu

ᴥ Pregled pčela na akarozu

ᴥ Pregled pčela na nozemozu

ᴥ Pregled pčela na tropilelozu

ᴥ Pregled pčela na etiniozu

V. Serološki pregledi

ᴥ Mikroaglutinacija - liza (MAT)

ᴥ Klasična aglutinacija (izvođenje)

ᴥ Hemaglutinacija

ᴥ Heminhibicija

ᴥ Brza krvna aglutinacija (TIF)

ᴥ Brza serumska aglutinacija (BAB)

ᴥ Ascoli precipitacija

ᴥ ELISA skrining - At (izvođenje)

ᴥ ELISA verifikacioni test - At (izvođenje)

ᴥ Test po Kogginsu

ᴥ Određivanje mikotoksina (ELISA) - aflatoksin

ᴥ Dijagnostička sredstva po testu

VI. Senzorska ocena

ᴥ Organoleptički pregled hrane

VII. Fizičko-hemijske analize hrane

ᴥ Specifična težina aerometrom, piknometrom i zapreminske mase

ᴥ Određivanje pepela (mineralne materije)

ᴥ Određivanje vode sušenjem

ᴥ Mast po Soklest-u

ᴥ Nitriti

ᴥ Određivanje ukupnog fosfora

ᴥ Određivanje procenta belančevina

ᴥ Hidroksiprolin

ᴥ Mast po Gerber-u kod proizvoda od mleka

ᴥ Mast po Gerber-u kod mleka

ᴥ Mast kod maslaca

ᴥ Natrijum-hlorid po Wolhard-u

ᴥ pH direktno

ᴥ Kiselost

ᴥ Peroksidni broj i stepen užeglosti

ᴥ Laktoza

ᴥ Redukujući šećeri

ᴥ Određivanje HMF - spektrofotometrijski

ᴥ Određivanje aktivnosti dijastaze - spektrofotometrijski

ᴥ Saharoza

ᴥ Materije nerastvorljive u vodi

ᴥ Određivanje sadržaja ugljenih hidrata - energetska vrednost hrane

VIII. Fizičko-hemijske i mikrobiološke analize vode za piće

ᴥ Boja, miris, ukus

ᴥ Temperatura, pH

ᴥ Mutnoća

ᴥ Nitriti kao N

ᴥ Nitrati kao N

ᴥ Amonijak ukupni kao N

ᴥ Hloridi kao Cl

ᴥ Elektroprovodljivost

ᴥ Utrošak KMnO4

ᴥ Osnovni mikrobiološki pregled vode

ᴥ Davanje stručnog mišljenja o usaglašenosti

rezultata sa propisima - voda

IX. Mikrobiološki pregled hrane (Dokaz prisustva po zahtevu)

ᴥ Utvrđivanje prisustva Salmonela

ᴥ Određivanje ukupnog broja bakterija po gramu ili mililitru

ᴥ Određivanje broja E.coli

ᴥ Pregled na gljivice i plesni

ᴥ Pregled na patogene Sulfitoredukujuće klostridije

ᴥ Utvrđivanje prisustva Campylobacter spp.

ᴥ Utvrđivanje prisustva Bacilllus cereus

ᴥ Utvrđivanje broja Bacilllus cereus

X. ISO metode

ᴥ Utvrđivanje prisustva Salmonela

ᴥ Određivanje broja E. coli

ᴥ Određivanje broja Enterobacteriaceae

ᴥ Utvrđivanje prisustva L. monocytogenes

ᴥ Određivanje broja L. monocytogenes

ᴥ Određivanje broja koagulaza pozitivnih stafilokoka

ᴥ Određivanje ukupnog broja bakterija

ᴥ Određivanje broja Bacillus cereus

XI. Analize u procesu proizvodnje

ᴥ Određivanje broja mikroorganizama u brisevima

ᴥ Određivanje broja Enterobakterija iz briseva

ᴥ Brisevi sa trupova (Goveda, svinje, ovce)

ᴥ Brisevi sa radnih površina, opreme, ruku radnika

XII. Citološki pregled

Utvrđivanje broja somatskih ćelija u mleku

XIII. Ispitivanje rezidua antibiotika u hrani mikrobiološkim metodama

ᴥ Dokazivanje antibiotika u hrani i hrani za životinje

ᴥ Dokazivanje sulfonamida u hrani i hrani za životinje

XIV. Mikrobiološka analiza hrane za životinje

ᴥ Mikrobiološki pregled hrane za životinje po pravilniku

ᴥ Pojedinačni pregled na salmonele kod hrane za životinje

ᴥ Pregled na gljivice i plesni

ᴥ Pregled na patogene sulfitoredukujuće bakterije

ᴥ Određivanje broja Clostridium perfringens (SRPS EN ISO 7937:2004)

ᴥ Određivanje ukupnog broja bakterija

ᴥ Određivanje koagulaza pozitivnih stafilokoka

ᴥ Stručno mišljenje o usaglašenosti rezultata sa propisima

XIV. Hemijska analiza hrane za životinje

ᴥ Određivanje % sirove celuloze

ᴥ Određivanje % pepela

ᴥ Određivanje procenta masti po Soksel-u

ᴥ Određivanje % proteina

ᴥ Određivanje % NaCL/Na po Wolhard-u

ᴥ Određivanje % P

ᴥ Određivanje % Ca

ᴥ Priprema uzoraka mlevenjem / homogenizacijom

ᴥ Priprema uzoraka digestijom

ᴥ Priprema uzoraka mineralizacijom

ᴥ Određivanje vode sušenjem

ᴥ Mišljenje o usaglašenosti hemijskih parametara sa propisima - hrana za životinje

XVI. Usluge koje se izvode na terenu

ᴥ Ultrazvučni pregled kuja i mačaka

ᴥ Ultrazvučni pregled krava

ᴥ Ultrazvučni pregled ovaca i koza

ᴥ Ultrazvučni pregled kobila

ᴥ Ultrazvučni pregled svinja

XVII. Veterinarska sanitacija, eutanazija i neškodljivo uklanjanje leševa

ᴥ Dezinfekcija - profilaktička

ᴥ Dezinfekcija - tekuća

ᴥ Dezinfekcija - završna

ᴥ Dezinfekcija - zamagljivanjem

ᴥ Dezinfekcija hladnjače

ᴥ Dezinfekcija šlepera

ᴥ Dezinfekcija kamiona

ᴥ Dezinfekcija automobila

ᴥ Dezinfekcija vagona

ᴥ Dezinfekcija košnica sa uništavanjem roja pčela ili bez uništavanja

ᴥ Dezinsekcija

ᴥ Dezinsekcija zamagljivanjem

ᴥ Suzbijanje ektoparazita živine

ᴥ Deratizacija

ᴥ Eutanazija velikih životinja (konji i goveda)

ᴥ Eutanazija malih životinja (svinje, ovce koze, psi, mačke i dr.)

ᴥ Eutanazija živine

ᴥ Spaljivanje leševa i konfiskata

ᴥ Sredstva za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i eutanaziju

XVII. Ostale usluge

ᴥ Ekspertiza sa pisanim izveštajem i mišljenjem

ᴥ Izrada atesta na osnovu rezultata analiza

ᴥ Izlazak stručnjaka na teren sa visokom stručnom spremom

ᴥ Izlazak stručnjaka na teren sa titulom specijaliste,magistra

ᴥ Izlazak stručnjaka na teren sa zvanjem doktor veterinarskih nauka

ᴥ Obuka za rad u laboratoriji - stručnjak

ᴥ Prepis izveštaja o ispitivanju

ᴥ Foto dokumentacija uz pisani izveštaj u crno beloj tehnici

ᴥ Foto dokumentacija uz pisani izveštaj u koloru

ᴥ Prevoz do objekta

ᴥ Obuka za rad u laboratoriji - laboratorijski tehničar