Direktori VSI NIŠ

Direktori Veterinarskog specijalističkog instituta „Niš“

Dr sci vet med Miloš Petrović, spec. dr vet. od 2013 do danas

Miloš Petrović, dr vet. med. rođen je 10. maja 1972. godine u Lebanu. Osnovnu školu i gimnaziju pri Obrazovnom centru Stojan Ljubić završio je u Lebanu 1990. godine. Dobitnik je Vukove diplome. Nakon odsluženja vojnog roka upisao je Fakultet veterinarske medicine u Beogradu školske 1991/1992 godine. Diplomirao je 05.03.1998. godine.

U Veterinarski specijalistički institut "Niš" iz Niša počeo je da radi aprila 1998. godine kao pripravnik. U tom periodu upoznat je sa prirodom posla u svim odeljenjima instituta, a nakon isteka pripravničkog staža polaže državni ispit i zasniva radni odnos na neodređeno vreme.

Magistarske studije iz naučne oblasti veterinarske preventivne medicine upisao je 1999. godine na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Magistarsku tezu pod nazivom "Uporedno ispitivanje bruceloze ovaca na uzorcima krvnog seruma i mleka primenom različitih seroloških testova" odbranio je na katedri za zarazne bolesti domaćih životinja i bolesti pčela, Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu 2005. godine. Rezultati do kojih je došao izradom magistarske teze predstavljaju originalan doprinos u sagledavanju dijagnostike bruceloze savremenim serološkim metodama i rešavanju epizootiološke problematike vezane za unošenje, postojanje i širenje bruceloze kod ovaca.

Doktorsku disertaciju iz naučne oblasti: medicinske nauke, veterinarska medicina, veterinarska mikrobiologija i zarazne bolesti životinja, pod naslovom: Utvrđivanje prisustva infekcije ovnova sa vrstom brucella ovis i predlog dijagnostičkog protokola ispitivanja, odbranio je 2012. godine, na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Departman za veterinarsku medicinu, Univerzitet u Novom Sadu. Uporednom primenom bakterioloških i molekularnih metoda izvršen je prvi dokaz infekcije ovnova sa vrstom brucella ovis u Republici Srbiji. Definisan je dijagnostički protokol ispitivanja što predstavlja osnov za dalja istraživanja sa krajnjim ciljem, efikasne kontrole bolesti i njene eradikacije u Republici Srbiji.

Miloš Petrović je pokazao vidan interes za naučno istraživački rad. Samostalno i sa svojim saradnicima objavio je 59 naučna i stručna rada, koje je publikovao u međunarodnim i domaćim časopisima ili ih je referisao na nacionalnim i međunarodnim skupovima.

Kao vođa projekta, izradio je i realizovao četiri posebna projekta koja su finansirana od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Uprave za veterinu, u cilju ispitivanja raširenosti pojedinih zaraznih bolesti domaćih životinja i zoonoza na jugoistoku Srbije. Kao koordinator radio je na realizaciji projekta: ‘’Joint informational system ‘’One health’’ co-funded by EU trough the Bulgaria–Serbia IPA Cross-border Programme, RD 02-22-29/21.01.2013.

Na osnovu analize celekupnog istraživačkog rada Naučno veće Naučnog instituta za veterinarstvo "Novi Sad" iz Novog Sada, 2006. godine, donosi jednoglasnu odluku o izboru Miloša Petrovića u istraživačko zvanje istraživač-saradnik za naučnu oblast mikrobiologija i zarazne bolesti.

Aktivan u Veterinarskoj komori Srbije. Biran je za predsednika Nišavskog regionalnog odbora VKS 2010. godine, člana Stručnog odbora VKS 2010. godine. Od 2014. godine obavlja funkciju predsednika Nadzornog odbora VKS. Marljivim radom doprineo je afirmaciji veterinarske struke i službe na jugu Srbije.

U Veterinarskom specijalističkom institutu „Niš“ iz Niša, obavljao je funkciju šefa službe za epizootiologiju, patologiju i DDD, i predstavnika rukovodstva za kvalitet. Svojim radom doprineo je uvođenju novih dijagnostičkih metoda u cilju brze i pouzdane dijagnostike zaraznih bolesti domaćih životinja. Aktivno je učestvovao u izradi programa kontrole i eradikacije zaraznih bolesti domaćih životinja, u organizaciji i realizaciji Programa mera zdravstvene zažtite domaćih životinja. Bitan doprinos dao je na uvođenju sistema kvaliteta i akreditacije laboratorija Veterinarskog specijalističkog instituta "Niš" iz Niša. Istovremeno uspostavio je stručnu saradnju sa kolegama u zemlji i inostranstvu.

Kao direktor Veterinarskog specijalističkog instituta “Niš” iz Niša, od 2013. godine oformio je savremenu laboratoriju za bakterijske zoonoze i molekularnu dijagnostiku, što će doprineti brzoj i efikasnoj kontroli zaraznih bolesti i zoonoza. Izvršio je rekonstrukciju poslovnih zgrada, poslovnog prostora, i platoa Instituta,

Poseban trud je uložio na obrazovanju stručnih kadrova Instituta. Pet mladih doktora veterinarske medicine i jedan magistar farmacije, radi u Institutu i upisano je na doktorske akademske studije. Tri doktora veterinarske medicine završilo je specijalističke akademske studije.

Pored saradnje sa ustanovama u zemlji, uspostavio je uspešnu poslovno-tehničku saradnju sa institucijama u okruženju: Bugarskom agencijom za bezbednost hrane, Fakultetom veterinarske medicine iz Skoplja, Hrvatskim veterinarskim institutom...

Miloš Petrović živi u Nišu sa suprugom Gordanom, ćerkom Milenom i sinom Rastkom.


Snežana Radenković, spec. dr vet.

Direktor VSI Niš (2007-2013)

Snežana Radenković, spec. dr vet. od 2007. do 2013. godine

Rođena je, 1958. godine, u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Zemunu. Diplomirala je na Veterinarskom fakultetu u Beogradu, 1983. godine.

Posle diplomiranja, 1984. godine, zapošljava se u Veterinarskoj stanici u Žabarima, opština Svilajnac, gde ostaje do septembra iste godine.

Potom prelazi u klanicu u Doljevcu na radno mesto šefa proizvodnje.

Početkom 1987. godine, prelazi u opštinu Doljevac na mesto Veterinarskog inspektora.

Početkom 1991. godine, odlazi u Veterinarsku inspekciju opštine Niš. Reorganizacijom veterinarske službe i gašenjem Opštinske veterinarske inspekcije postaje Republički veterinarski inspektor sa sedištem rada u opštini Niš, kasnije Nišavskom okrugu.

Godine 1998., postaje šef Republičke veterinarske inspekcije za Nišavski okrug i na tom mestu ostaje do polovine 2002. godine.

Specijaloizaciju iz oblasti Higijene i tehnologije namirnica animalnog porekla, na Katedri za higijenu i tehnologiju namirnica Veterinarskog fakulteta, uspešno je završila 1993. godine. Poslove Republičkog veterinarskog inspektora obavlja sve do oktobra 2007. godine. Nakon toga, prelazi u Veterinarski specijalistički institut „Niš“ iz Niša na mesto direktora gde se i sada nalazi.

Član je Srpskog veterinarskog društva i Veterinarske komore Srbije. Godine 1998., izabrana je za sekretara Srpskog veterinarskog društva „Niš“. Iste godine.

Krajem 2010. godine, izabrana je za predsednika Odbora Udruženja za poljoprivredu, prehrambenu industriju, duvansku industriju i vodoprivredu Regionalne privredne komore Niš.

Autor je brojnih stručnih radova iz oblasti higijene i tehnologije namirnica.


Miodrag Pešić, spec. dr vet.

Direktor VSI Niš (2005-2007)

Miodrag Pešić, spec. dr vet. od 2005. do 2007. godine

Rođen je, 1953. godine, mesto Divljane, Opština Bela Palanka.

Osnovnu školu je završio u Divljani, a Srednju medicinsku školu u Nišu.

Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Beogradu, 1978. godine.

Po diplomiranju zapošljava se u Veterinarskoj stanici „Pobeda“ u Beloj Palanci na poslovima terenskog veterinara. Potom, 1988. godine, prelazi u Veterinarsku stanicu u Nišu gde, u jednom periodu, radi na mestu zamenika direktora Veterinarske stanice.

Specijalizaciju iz oblasti malih životinja završava, 1994. godine, na Katedri za bolesti kopitara i mesojeda Veterinarskog fakulteta u Beogradu.

Iz niške veterinarske stanice, 1996. godine, otvara Privatnu veterinarsku ambulantu u Nišu.

U Veterinarski specijalistički institut „Niš“ dolazi, 2004. godine, na mesto direktora. Sa tog mesta, 2007. godine, prelazi u prijemno odeljenje Instituta.

Član je Srpskog veterinarskog društva i Veterinarske komore Srbije.

Autor je brojnih stručnih radova iz oblasti bolesti malih životinja.


Zoran Raičević, spec. dr vet.

Direktor VSI Niš (2004.)

Zoran Raičević, spec. dr vet. 2004. godine

Rođen je, 1960. godine, u Beloj Crkvi.

Osnovnu školu završio je Beloj Crkvi, a Srednju medicinsku školu u Vršcu.

Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Beogradu, 1986. godine. Na istom fakultetu, 1997. godine, uspešno brani specijalistički rad iz oblasti epizootiologije zaraznih i parazitskih bolesti.

Posle diplomiranja, 1987. godine, zapošljava se u Veterinarskoj stanici u Prokuplju, na poslovima terenskog veterinara. Godine 1989., postaje direktor te stanice. Na toj funkciji ostaje sve do, 1999. godine, kada prelazi u Stočarsko veterinarski centar za reprodukciji i veštačko osemenjavanje u Nišu na mesto direktora.

U Veterinarski specijalistički institut „Niš“ u Nišu prelazi, 2004. godine, na mesto direktora. Od 2005. godine, u Institutu, radi na poslovima višeg stručnog saradnika epizootiologa u službi za epizootiologiju, patologiju, reprodukciju i DDDDD. Aprila 2009. godine, preuzima funkciju Predstavnika rukovodstva za kvalitet koju obavlja i danas.

Aktivno je učestvovao u ratnim događanjima, 1999. godine, kao načelnik Veterinarske službe u Drugoj pešadijskoj brigadi, Treće armije Vojske Jugoslavije.

Rezervni je oficir Vojske Srbije.

Podpredsednik je i jedan od osnivača Regionalne asocijacije pčelara Juga Srbije.

Funkciju Predsednika komisije za zdravstvenu zaštitu pčela Saveza pčelarskih organizacija Srbije obavljao je u dva navrata. Dobitnik je najvećih priznanja Saveza pčelaskih organizacija Srbije, diplome profesor Jovan Živanović i zlatne značke.

Član je Veterinarske komore Srbije i Srpskog veterinarskog društva (predsednik je podružnice Niš).

Održao je više stručnih predavanja vezanih za suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti pčela. Objavio je više stručnih radova i članaka na temu pčelarstva.

Objavio je veliki broj stručnih radova iz različitih oblasti veterinarske medicine.


Goran Stojanović, spec. dr vet.

Direktor VSI Niš (2003)

Goran Stojanović, spec. dr vet. 2003. godine

Rođen je, 1966. godine, mesto Lepaja, Opština Merošina. Osnovnu školu je završio u Merošini, a Srednju veterinarsku školu u Leskovcu.

Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Beogradu, 1992. godine. Posle diplomiranja zapošljava se u PIK „Aleksinac“ gde radi kao veterinar na govedarskoj farmi u Trnavi.

Nakon toga, prelazi u Veterinarski specijalistički institut „Niš“ u Nišu na mesto šefa ambulante za preventivu i kurativu bolesti životinja.

Specijalizaciju iz oblasti hirurgije završio je, 1999. godine, na Katedri za hirurgiju Veterinarskog fakulteta u Beogradu.

Od početka jula do kraja decembra 2003. godine, obavlja funkciju direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Niš“ u Nišu.

Trenutno radi u Privatnoj veterinarskoj klinici „Niš“ u Nišu.

Član je Srpskog veterinarskog društva i Veterinarske komore Srbije.

Autor je brojnih stručnih radova iz oblasti hirurgije.


Radisav Ignjatović, spec. dr vet.

Direktor VSI Niš (1997-2003)

Radisav Ignjatović, spec. dr vet. od 1997. do 2003. godine

Rođen je, 1947. godine, u selu Radosin, opština Babušnica. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Nišu. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Beogradu, 1973. godine. Iste godine, jula meseca, zaposlio se u Veterinarskoj ambulanti Gadžin Han u sastavu Veterinarskog centra „Niš“ u Nišu.

Tokom 1986. godine, prelazi u Stočarsko-veterinarski centar „Niš“ na poslovima šefa ambulante za preventivu i kurativu bolesti životinja.

Specijalizaciju iz oblasti zaraznih bolesti životinja na Katedri za zarazne bolesti i bolesti pčela na Veterinarskom fakultetu u Beogradu završava, 1991. godine. Nakon toga, obavlja poslove epizootiologa Veterinarskog specijalističkog instituta „Niš“. Magistarske studije iz oblasti zaraznih bolesti životinja uspešno završava, 1999. godine, na Veterinarskom fakultetu u Beogradu.

Tokom dugogodišnjeg rada u Institutu radio je na poslovima šefa Službe za epizootiologiju i zamenika direktora Instituta.

Od 1997. godine postaje direktor Instituta. Na toj funkciji ostaje do 2003. godine.

Bio je podpredsednik Društva veterinara Jugoslavije a, potom, i predsednik Društva veterinara Jugoslavije.

Član je strukovne Veterinarke akademije Srbije sa zvanjem akademika, Veterinarske komore Srbije i Srpskog veterinarskog društva.

Autor je brojnih naučnih i stručnih radova iz oblasti epizootiologije.


Prof. dr Milutin Petrović

Direktor VSI Niš (1989-1997)

Prof. dr Milutin Petrović od 1989. do 1997. godine

Rođen je 1937. godine u Lebanu. Osnovnu školu završio je u Lebanu, a gimnaziju u Leskovcu. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Beogradu 1962. godine. Po diplomiranju, 1964. godine, zasniva radni odnos u Veterinarskoj stanici „Ušće“. Nakon toga, 1966. godine prelazi u Veterinarsku stanicu „Lebane“.

Godine 1974. izabran je za predsednika SO Lebane. Na toj funkciji ostaje dva mandata. Po isteku mandata 1982. godine, vraća se u Veterinarsku stanicu „Lebane“. Iste godine biran je za delegata VUR-a Skupštine SR Srbije i postaje predsednik Odbora za poljoprivredu Skupštine SR Srbije.

Postdiplomske studije završava 1979. godine na Veterinarskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Pristup rešavanju higijenskih i ekonomskih problema proizvodnje mleka sistematskom kontrolom infekcija mlečne žlezde” uspešno brani 1983. godine, na Katedri za higijenu i tehnologiju mleka Veterinarskog fakulteta u Beogradu. Godine 1983. zaposlio se je u Stočarsko veterinarskom centru u Nišu, na mesto šefa Odeljenja za životne namirnice animalnog porekla.

Paralelno sa radm u centru, izabran je 1984. godine za docenta Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Nišu za predmet „Kontrola kvaliteta prehrambenih proizvoda“, 1989. za vanrednog i 1995. za redovnog profesora.

Godine 1986. izabran je člana Izvršnog veća Skupštine SR Srbije i u Veću vodi Odbor za poljoprivredu i prehrambenu industriju. Kao delegat i član Izvršnog veća zalagao se za adekvatan položaj poljoprivrede u društvu, a naročito za unapređenje stočarske proizvodnje. Poseban doprinos je dao pravilnom određivanju mesta i uloge veterinarske struke u programima razvoja stočarstva.

Posle isteka mandata 1989. godine, vraća se u Stočarsko veterinarski centar u Nišu, gde je 1. jula 1989. godine izabran za direktora Centra. Kao direktor centra, a zatim Veterinarskog specijalističkog instituta “Niš” iz Niša, od 1989. do 1997. godine, izvršio je rekonstrukciju poslovnih zgrada Instituta, oformio je nova odeljenja i savremene laboratorije, a poseban trud je uložio na obrazovanju stručnih kadrova Instituta. Doprineo je afirmaciji veterinarske struke i službe na jugu Srbije. Posebnu aktivnost imao je na donošenju zakona i podzakonskih akata, i na izmeni Ustava Republike Srbije, kojima je regulisan status veterinarske struke i veterinarske službe. Nakon isteka mandata direktora Instituta, obavljao je funkciju šefa Odeljenja za naučno istraživački rad.

Za vreme rada na Univerzitetu objavio je sam ili u saradnji sa drugim autorima 126 naučnih i stručnih radova. Bio je organizator i suorganizator 10 naučnih skupova i član je 9 naučnih i stručnih udruženja. Rukovodio je u 10 istraživačkih projekata i bio saradnik u 9. Održao je oko 150 predavanja po pozivu. Bio je član Komisije za odbranu magistarskih teza i doktorskih disertacija na Tehnološkom, Veterinarskom, Poljoprivrednom i Medicinskom fakultetu.

Aktivno je učestvovao u organizovanju savetovanja veterinara Jugoslavije i Srbije (Primošten, Kopaonik, Zlatibor, Niška Banja itd.). Bio je član redakcionog odbora knjige “Sto godina udruženja veterinara Srbije”, autor je monografije “50. godina Stočarsko-veterinarskog centra u Nišu” i “Bibliografije” VSI “Niš”. Napisao je stručnu knjigu “Slinavka i šap 1996.”, pet brošura komentara zakonskih propisa, stručna uputstva i dr. Bio je glavni i odgovorni urednik informativnog lista veterinara juga Srbije “Veterinar”.

Bio je veoma aktivan u Savezu veterinara i veterinarskih tehničara. Kao takav biran je za predsednika Saveza društava veterinara i veterinarskih tehničara Republike Srbije (1985-1988. godine), a 1989. godine izabran je za potpredsednika Saveza veterinara i veterinarskih tehničara Jugoslavije.

Izabran je za redovnog člana Akademije veterinaraske medicine Srpskog veterinarskog društva 18. avgusta 1999. godine, a za potpredsednika Akademije 2. septembra iste godine. Pristupnu besedu pod naslovom “Veterinarska služba niškog i južnomoravskog epizootiolškog područja u borbi za sprečavanje pojavljivanja i širenja slinavke i šapa 1996. godine” održao je 12. aprila 2000. godine u Svečanoj sali Univerziteta u Nišu.

Bio je predsednik Akademije veterinaraske medicine Srpskog veterinarskog društva u periodu od 2007. do 2012. godine.

Za sveukupni razvoj društva, nagrađen je Ordenom zasluge za narod sa zlatnim vencem i brojnih drugih društvenih priznanja.


Velimir – Miša Stojadinović, dr vet. med

Direktor VSI Niš (1957-1989)

Velimir – Miša Stojadinović, dr vet. med od 1957. do 1989. godine

Rođen je, 1925. godine, u Sarajevu. U NOB i KNOJ stupa 1944. godine.

Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Beogradu, 1950. godine. Po završetku studija radio je kao asistent na predmetu anatomija na Veterinarskom fakultetu u Beogradu. U tom periodu prijavio je rad za zvanje doktora veterinarskih nauka. Međutim, 1952. godine, iz ekonomskih razloga napušta mesto asistenta i sa porodicom prelazi u Niš.

U Narodnom odboru sreza niškog počinje da radi od septembra, 1952. godine. Na osnovu rešenja Narodnog odbora opštine Crveni Krst u Nišu, 1957. godine, postaje upravnik a, potom, direktor, iste godine osnovanog, Veterinarskog centra u Nišu. Na toj dužnosti ostaje sve do odlaska u penziju jula, 1989. godine.

Bio je sedam godina predsednik Saveza društva veterinara i veterinarskih tehničara SR Srbije.

Takođe, bio je dve godine podpredsednik Saveza veterinara i veterinarskih tehničara Jugoslavije.

Bio je član Saveta Veterinarskog fakulteta u Beogradu i predsednik Izvršnog odbora Fonda za unapređenje stočarstva niškog regiona.

Bio je rezervni oficir JNA.

Autor je brojnih knjiga, naučnih i stručnih radova. Govorio je francuski, nemački i bugarski jezik, a služio se ruskim i engleskim.

Nosilac je Ordena zasluga za narod i Ordena rada.


Jovan Canić, spec. dr vet.

Direktor VSI Niš (1955-1957)

Jovan Canić, spec. dr vet. od 1955. do 1957. godine

Rođen je, 1927. godine, u Pirotu. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Beogradu, 1951. godine. Planskom raspodelom kadrova raspoređen je u Reonski veterinarski bakteriološki zavod u Nišu. Novembra 1952. godine, prelazi u Veterinarsku stanicu u Bačkoj Palanci gde radi na poslovima terenskog veterinara. Tu ostaje do decembra, 1954. godine. Januara, 1955. godine, vraća se u Reonski veterinarski bakteriološki zavod u Nišu, prvo na mesto direktora od 1955. do 1957. godine, a, nakon toga, postaje šef Laboratorijsko-dijagnostičkog odeljenja. Na tom mestu ostaje sve do penzije.

Na Veterinarskom fakultetu u Beogradu, 1974. godine, uspešno je završio specijalizaciju iz bakteriologije sa imunologijom.

Utemeljivač je laboratorije za dijagnostiku Veterinarskog centra u Nišu.

Rezervni je oficir JNA.

Objavio je više stručnih radova na temu mikrobiološke dijagnostike.


Vera Melezanović Karadžinska, spec. dr med.

Direktor VSI Niš (1952-1954)

Vera Melezanović Karadžinska, spec. dr med. od 1952. do 1954. godine

Veterinarski fakultet u Beogradu završila je, 1951. godine. Posle kraćeg boravka u Beogradu, dobija rešenje za rad u Reonskom veterinarskom bakteriološkom zavodu u Nišu. U Zavodu radi na bakteriološkoj dijagnostici stočnih zaraza, parazitarnih bolesti i zoonoza. Bila je direktor Zavoda u periodu od januara, 1952. godine, do kraja decembra, 1954. godine.

Posle toga, odlazi u Zavod za zdravstvenu zaštitu u Kumanovu gde radi kao šef mikrobiološkog i parazitološkog odeljenja.

Specijalizaciju iz zoonoza i medicinsku mikrobiologiju upisuje na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalistički ispit sa uspehom završava, 1964. Godine, na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. U tom periodu prelazi u Zavod za zdravstvenu zaštitu u Banja Luci na mesto šefa Odseka za mikrobiologiju životnih namirnica i voda i Odseka za parazitologiju. Godine 1966., prelazi u Zavod za zdravstvenu zaštitu grada Skoplja na mesto šefa Odseka za sanitarnu bakteriologiju. U penziju dlazi, 1983. godine.

Objavila je brojne radove iz bakteriologije životnih namirnica, ispitivanja voda i parazitologije.

Drago Madžarić od 1948. do 1952. godine

Nema podataka.


Dr sc Kosta Petrović

Šef odeljenja (1941-1945)

Direktor VSI Niš (1945-1948)

Dr sc Kosta Petrović od 1941. do 1948. godine, prvo Šef odelenja, a od 1945. godine direktor

Rođen je, 1905. godine, u Kumanovu. Gimnaziju je završio u Kumanovu. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, 1932. godine. Po završetku studija zapošljava se u veterinarskom odseku Higijenskog zavoda u Skoplju gde radi na dijagnostici, otkrivanju i suzbijanju zaraznih parazitarnih bolesti.

Tokom okupacije, 1. juna 1941. godine, prelazi u Higijenski zavod u Nišu na mesto šefa Odeljenja za veterinarsku epidemiologiju. Nakon toga, postaje prvi direktor Reonskog veterinarskog bakteriološkog zavoda u Nišu. Doktorirao je na Veterinarskom fakultetu u Beogradu na katedri za parazitologiju. U Naučno-istraživački veterinarski institut u Beogradu prelazi, 1950. godine, gde postaje šef odeljenja za parazitologiju. Na tom mestu ostaje do odlaska u penziju, 1984. godine. Autor je brojnih naučnih i stručnih radova iz oblasti parazitologije.