Mere zastite
March 28, 2012
Ucesnici skupa
Odrzan Naucno-strucni simpozijum “Bruceloza u Jugoistocnoj Evropi”
October 16, 2013
Prikaži sve

Javni poziv

Veterinarski Institut Nis

Javni poziv

Javni poziv za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti finansijske usluge-kredita

Na osnovu čl.55., i 60. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS», broj 124/12) i Pravilniku o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki naručilac:

Veterinarski specijalistički institut „Niš“
Ul.Milke Protić bb
18 106 Niš
www.vsini.rs

objavljuje
JAVNI POZIV
za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti
finansijske usluge-kredita

Predmet javne nabavke:

Predmet javne nabavke broj 1/2013, je nabavka finansijske usluge-kredita

Vrsta postupka javne nabavke
Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS», broj 124/12).

Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija kao i eventualne izmene i/ili dopune kao i dodatna pojašnjenja se mogu preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke kao i sa internet stranice naručioca www.vsini.rs odnosno biće dostavljena po prijemu zahteva za dostavljanje iste. Kontakt osoba je Ivana Blagojević, tel. 063/1048009, e-mail: vsini@open.telekom.rs

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cena (kamata+troškovi kredita).

Rok i način podnošenja ponuda
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja poziva na Portalu Uprave za javne nabavke i na iternet stranici naručioca, odnosno do 06.08.2013.g. do 12,00 časova.
Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, rok ističe prvog narednog radnog dana. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena najkasnije do poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda do 12,00 časova. Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenom. Naručilac će, nakon okončanja postupka otvaranja ponuda, neblagovremenu ponudu vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti, neposredno (lično) ili putem pošte, na adresu: Veterinarski specijalistički institut „Niš“, Milke Protić bb, na koju ponuđač lepi popunjeni Obrazac broj 1 iz konkursne dokumentacije ili upisuje naziv, adresu, telefon i kontakt osobu podnosioca ponude-ponuđača, naziv i adresu primaoca ponude Veterinarski specijalistički institut „Niš“ s tim da će ponuđač na koverti naznačiti sledeće : «Ponuda za javnu nabavku broj 1/2013 – nabavka finansijske usluge- kredita
-NE OTVARATI»
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Vreme i mesto otvaranja ponuda
Javno otvaranje ponuda održaće se poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda u 12,15 časova, u radnim prostorijama Veterinarski specijalistički institut „Niš“ Milke Protić bb.
Pre početka otvaranja ponuda, prisutni predstavnici ponuđača dužni su da naručiocu predaju ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

Rok u kojem će naručilac doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude
Odluku o Izboru najpovoljnije ponude naručilac će doneti okvirno u roku od 8 (osam) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Konkursna dokumentacija

Comments are closed.