Opšta pravila poslovanja sektora za laboratorijska ispitivanja Veterinarskog specijalističkog Instituta „Niš“

Opšta pravila poslovanja sektora za laboratorijska ispitivanja Veterinarskog specijalističkog Instituta „Niš“

Sve ponuđene usluge,ugovore i aranžmane sa korisnicima usluga ,Sektor za laboratorijska ispitivanja Veterinarskog specijalističkog Instituta Niš (u daljem tekstu SLI) obavlja pod sledećim uslovima:

1.SLI vrši usluge ispitivanja usaglašenosti u okviru kojih sprovodi sledeće aktivnosti:

a) Uzorkovanje;

b) Ispitivanje;

c) Izdavanje izveštaja o ispitivanju.

2. Ispitivanje se sprovodi u skladu sa:

§  tehničkim propisima,važećim nacionalnim i međunarodnim standardima;

§  sopstvenim metodama, procedurama i instrukcijama.

Ukoliko korisnik usluga nema specifične zahteve, ispitivanja će se obaviti primenom metoda koje se koriste za utvrđivanje usaglašenosti predmeta ispitivanja, a u skladu sa obimom akreditacije dostupnim na www.ats.rs.

3. Korisnik usluge je obavezan da blagovremeno, pisanim zahtevom za ispitivanje obezbedi sve informacije neophodne za obavljanje ispitivanja i jedini je odgovoran za tačnost ovih informacija. SLI ne uzima u razmatranje zahtev korisnika koji podrazumeva primenu zastarelih metoda ispitivanja.

4. U slučaju da ne može samostalno da sprovede tražena ispitivanja, SLI će angažovati kompetentnog eksternog isporučioca usluge ispitivanja o čemu će prethodno obavestiti korisnika i tražiti njegovo odobrenje. Ukoliko korisnik usluge nije saglasan sa odabirom ekstemog isporueioca usluge, SLI će tražiti od korisnika da on odluči koji će se ekstemi isporučilac usluge ispitivanja angažovati.

5. Sve informacije dobijene iii nastale tokom laboratorijskih aktivnosti predstavljaju vlasništvo korisnika i smatraju se poverljivim. Ukoliko se zakonom zahteva da se neke poverljive informacije otkriju, SLI će učiniti te informacije dostupnim i o tome informisati korisnika, ukoliko zakonom nije zabranjeno.

6. SLI će obavestiti korisnika o svakoj neusaglašenosti ili problemu koji se pojavi u toku ispitivanja, a u vezi je sa predmetom ispitivanja i tražiti dalje instrukcije pre nego to nastavi sa radom. Ukoliko korisnik zahteva da predmet bude ispitan prihvatajući odstupanja od specificiranih uslova, izveštaj o ispitivanju de sadržati izjavu o odricanju od odgovornosti, ukazujući na rezultate na koje bi moglo da utiće ovo odstupanje.

7. SLI je odgovoran za sve informacije koje se daju u izveštaju o ispitivanju, osim za informacije dobijene od korisnika. Ukoliko informacija koja se dobija od korisnika može da utiće na validnost rezultata, u izveštaju će biti navedeno odricanje od odgovornosti.

8. Kada korisnik zahteva izjavu o usaglatenosti prema specifikaciji iii standardu za ispitvanje, SLI će primeniti sledede pravilo odlučivanja:

§  SLI će dati izjavu o usaglašenosti u slučaju kada je rezultat sa proširenom mernom nesigurnosti u okvirima specifikacije i kada je rezultat u okvirima specifikacije, a sa proširenom mernom nesigurnosti prelazi okvire specifikacije, sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost.

§  SLI će dati izjavu o neusaglagenosti u slučajevima kada je rezultat sa proširenom mernom nesigurnošću van okvira specifikacije i kada je rezultat van okvira specifikacije, a sa proširenom mernom nesigurnosti ulazi u okvire specifikacije, sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost.

§  Ovo pravilo će se primenjivati u svim slučajevima osim ako nije sadržano u zahtevanoj specifikaciji iii standardu, iii je sa korisnikom drugačije dogovoreno

10. Ova Opšta pravila su sastavni deo svakog dogovora, ponude/ugovora sa korisnikom, javno su dostupna i pravno obavezujuća.