Supply of laboratory equipment under project JIS One health
April 30, 2014
Cancellation of tender with publication reference РД 02-29-22/21.01.2013–PP2-Supply-03
May 29, 2014
Prikaži sve

Javni poziv

Javni poziv

Javni poziv

Veterinarski specijalistički institut "Niš"
Niš (Palilula), Milke Protić bb
objavljuje

JAVNI POZIV,

Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti
2014/JP98806

Predmet javne nabavke: Dijagnostički kompleti za realizaciju poslova predviđenih Pravilnikom o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2014. godinu, oblikovan je po partijama:

Partija 1: Sredstva za screeninig dijagnostiku bolesti kod preživara
Partija 2: Sredstva za potvrdnu dijagnostiku bruceloze kod malih i velikih preživara
Partija 3: Sredstva za potvrdnu dijagnostiku bolesti kod velikih preživara

Pravo na učešće u postupku imaju sva domaća i strana, pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove propisane članom 75 i 76. Zakona o javnim nabavkama.

Ispunjenost obaveznih i dodatnih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, u skladu sa čl. 77. stav 4. Zakona, ponuđač dokazuje dostavljanjem Izjave (Obrazac izjave ponuđača, dat je u poglavlju V odeljak 2 Konkursne dokumentacije.), kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom.

Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa javnim pozivom, Konkursnom dokumentacijom, Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima. Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje sve tražene podatke na obrascu ponude iz konkursne dokumentacije (ako u samom obrascu nije drugačije navedeno) i sa svim neophodnim dokazima predviđenim konkursnom dokumentacijom.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je “ekonomski najpovoljnija ponuda“.

Uvid i/ili preuzimanje konkursne dokumentacije se može izvršiti radnim danom u vremenu od 08 do 14 časova u prostorijama šefa računovodstva. Preuzimanje konkursne dokumentacije može da se izvrši i sa portala Uprave za javne nabavke ili internet stranice naručioca http://vsini.rs/Javne_nabavke/Javne_nabavke.html

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je dostavljena od strane naručioca u zatvorenoj koverti, neposredno (lično) ili putem pošte najkasnije do četvrtka, 05.06.2014. godine do 12.00 časova.

Ponudu dostaviti na adresu: Veterinarski specijalistički institut „Niš“, Naselje Milke Protić bb, 18106 Niš sa naznakom: „Ponuda za javnu nabavku, JN MV broj 01/2014 – nabavka dijagnostičkih kompleta - NE OTVARATI“. Ukoliko rok za predaju ponuda ističe na neradni dan ili dan državnog praznika, kao poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi sledeći radni dan. Naručilac će, po prijemu određene ponude, naznačiti datum i sat njenog prijema I ponuđaču će, na njegov zahtev, izdati potvrdu o prijemu. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude. U slučaju propuštanja roka određenog za podnošenje ponude, ponuda će se smatrati neblagovremenom i ista će se neotvorena vratiti ponuđaču.

Otvaranje ponuda je javno, i to poslednjeg dana za podnošenje ponuda 05.06.2014.godine u 12.15 časova u prostorijama Veterinarskog specijalističkog instituta „Niš“, Naselje Milke Protić bb. Otvaranju ponude mogu prisutvovati lica Ponuđača koja sa sobom donesu ovlašćenje za prisustvovanje otvaranju ponuda. Ovlašćenje za predstavnika ponuđača mora da sadrži ime i prezime i broj lične karte ovlašćenog lica za prisustvovanje otvaranju ponuda. Ovlašćenje mora biti zavedeno, potpisano i overeno od strane direktora, odnosno ovlašćenog lica podnosioca ponude.
Rok za donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude je najduže 3 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Ugovor o javnoj nabavci biće zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona o javnim nabavkama. U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama.

Lice za kontakt: Ivana Blagojević, dipl. ekonomista, tel. 063 10 48 009, Služba računovodstva.
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku, putem pošte na adresu naručioca, elektronske pošte na e-mail: vsini@open.telekom.rs ili faksom na broj 018 42 64 467 tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 4 dana pre isteka roka za podnošenje ponude. Kontakt osoba je Ivana Blagojević, dipl. ekonomista, tel. 063 10 48 009. Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN MV br. 01/2014.
Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 4 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za ponošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju. Traženje dodatnih infomracija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno. Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona o javnim nabavkama.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

1. Konkursna dokumentacija

2. Poziv za podnošenje ponuda

Comments are closed.